Milyen jogi szolgáltatást kínál a Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda?

 

Ügyvédi irodánk kiemelt területe, a munkajog, a cég- és a társasági jog. Emellett  vegyes praxist is folytatunk.
Speciális szaktudásunkkal munkaügyi, cég- és társasági jogi területen, valamint a polgári jogot érintő ügyekben biztosítjuk a cég jogszerű és hatékony működését.

Munkajog
Az Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatása a versenyszféra, a közszolgálat (pl. a közigazgatás, a közoktatás, az egészségügy, a szociális szféra és a közművelődés) munkaügyi problémáira terjed ki. Ezen belül kiemelten kezeljük az alábbi területeket:

 • Munkajogi tanácsadás

Az Ügyvédi Iroda nagy súlyt fektet a prevencióra, azaz a peres jogvita előtt, mind munkáltatói és munkavállalói oldalon előzetesen lefolytatott jogi tanácsadásra és tájékoztatásra. Különösen, mert ezáltal a munkáltatói oldalon elkerülhető, hogy a munkaviszony megszüntetésének következményeként több milliós nagyságrendű kártérítés fizetésére kerüljön sor. Munkavállalói oldalon pedig a jogi képviselet igénybevétele elősegíti, hogy a munkáltató eljárása következtében a munkavállaló az őt jogszerűen megillető járandóságokhoz jusson hozzá.
Az Ügyvédi Iroda teljes körű jogi képviseletet nyújt a munkáltatóknak és munkavállalóknak, mind munkaügyi perek, mint az előzetes egyeztetési folyamat során.

 • Munkajogi átvilágítás

Ügyvédi irodánk elvégzi társasága, intézménye teljes körű munkajogi átvilágítását, jelzi azokat a problémákat, amelyek

 akár több millió forintos munkaügyi bírsággal súlyhatók a munkaügyi hatósági eljárás keretében, illetőleg
 megoldásával jogszerűen és alacsonyabb költségek mellett működhet a munkáltató.

 

Munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése;

Munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos jogi tanácsadás

 • Munkahelyi kiszervezés, átszervezés, csoportos létszámleépítés, munkaerő-kölcsönzés lebonyolítása;
 • Tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetése során;
 • Tanácsadás és képviselet csoportos létszámcsökkentés illetőleg munkáltatói jogutódlás során;
 • Cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi következmények kezelése;


Tanácsadás speciális munkajogi kérdésekben

 • Leltárfelelősségi megállapodások készítése;
 • Munkaidő beosztására, rugalmas felhasználására kiterjedő tanácsadás, a munkaidő-keret optimalizálása
 • Vezető állású munkavállalók speciális munkaviszonya
 • Munkaviszony jellegű jogviszonyok


Teljes körű jogi képviselet és jogi tanácsadás közalkalmazottakat, közszolgálati tisztviselőket foglalkoztató munkáltatók számára

Munkaügyek  a cég profiljához igazított rugalmas és jogszerű megoldások
Az együttműködést kezdhetjük egy teljes körű átvilágítással, de már önmagában a munkaidő-gazdálkodás áttekintése is elegendő lehet  esetleges  alapvető problémák feltárásához. Igény szerint

 • vizsgáljuk és véleményezzük a munkaszerződéseket, a belső szabályzatokat, a kollektív szerződést, a különböző nyilvántartásokat  indokolt esetben javaslatot teszünk ezek módosítására, elkészítve a tervezeteket;
 • munkajogi iratmintákat, pályázatokat, a munkáltató és a munkavállaló közötti egyéb megállapodásokat (pl. versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés) készítünk;
 • ellátjuk a képviselet munkaügyi perekben és a belső egyeztetéseken (pl. szakszervezettel, üzemi tanáccsal szemben);
 • kidolgozzuk, és folyamatosan kontrolláljuk a jogszerű és hatékony emberi-erőforrásgazdálkodás munkajogi feltételeit (pl. munkakörök készenléti minősítése, munkarendek, munkaidő-keret, pihenőidők kiadása, szabadságolási terv, béren kívüli juttatási rendszer, premizálás)
 • megvizsgáljuk: saját alkalmazott foglalkoztatása helyett megéri-e a munkaerő-kölcsönzés vagy az outsourcing igénybevétele
 • eseti jogi tanácsadás biztosítunk,
 • és biztosítjuk a „rendezett munkaügyi kapcsolatokat”, amelyek nélkül cége nem kaphat állami- és uniós támogatást, továbbá ajánlattevőként nem indulhat közbeszerzési pályázaton.

 

Összességében: bármely, a céget érintő „fogós”munkaügyi kérdésben ajánljuk Magunkat!

Cég-és társasági jog  a működés jogi kockázatának kizárása

Irodánk teljes körű jogi tanácsadása és ügyintézése nem kizárólag a cégek alapítására, illetve megszűnésére terjed ki, hanem magába foglalja a  mindennapi működésükhöz szükséges szerződési feltételek kidolgozását, aktualizálását. Az Iroda jogi tanácsadással áll rendelkezésre szerződésszegés, teljesítési késedelem, hibás teljesítés esetén.

Irodánk és partnerirodáink által ellátott jogi tanácsadás és képviselet különösen az alábbi területekre terjed ki:

 • cégek alapítása, működése során szükséges módosítása,
 • cégek átalakítása (átalakulás, egyesülés, szétválás),
 • teljes körű cégbírósági eljárás
 • cégalapítás és átalakulás, módosulás, ügylet előtti átvilágítás (due diligence) vonatkozó tanácsadás,
 • társasági szervek működésének jogi támogatása, közgyűlés, taggyűlés levezetése,
 • tanácsadás az ügyvezetés számára,
 • társaságok belső szabályzatainak kidolgozása,
 • felszámolási eljárás kezdeményezése


Követelések érvényesítése
Irodánk segítséget nyújt magán és jogi személyek követelésének érvényesítésére, különösen az alábbi területeken:

 • peres eljárást megelőző ügyvédi fizetési felszólítások elkészítése, közvetítés az érintett felek között, eljárás az ügy peren kívüli rendezése érdekében,
 • fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése,
 • követelések jogi úton történő behajtása,
 • végrehajtási eljárásban képviselet.


Vegyes polgárjogi igények
Irodánk jogi képviseletet biztosítva közreműködik a legkülönfélébb kártérítési igények, személyhez fűződő jogok megsértése kapcsán megindított érdekérvényesítési eljárások, szerződés teljesítésének érvényesítése során. Irodánk rendszeresen készít szerződéseket – adásvétel, megbízás, vállalkozás, letéti, bérlet, haszonbérlet, kölcsön  amelyeknél fő célunk az ügyfél igényeinek feltérképezését követően a megfelelő jogi forma, és az egyedileg legmegfelelőbb szerződési biztosíték rendszer kialakítása. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy a szerződésben leírtakat csak többé-kevésbé kell betartani, ha az aktuális érdek és erőviszonyok mást diktálnak.

Az ügyvédi iroda különösen az alábbi területen látja el ügyfelei képviseletét:

 • szavatossági és kártérítési ügyek;
 • adásvételi szerződések készítése;
 • ajándékozási szerződés szerkesztése;
 • bérleti-, megbízási- és vállalkozási szerződések szerkesztése, előkészítése;
 • társasházak alapítása, társasházi alapító okirat módosítása;
 • hagyatéki, öröklési ügyek


Társadalmi szervezet ügyeinek jogi képviselete:
Ügyvédi Irodánk segítséget nyújt az Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, alapító okirat, belső szabályzatok elkészítése során. A teljes körű polgári jogi képviseletet ellátjuk az okiratszerkesztéstől, a közgyűlés levezetéséig.

Ingatlanjog
Irodánk foglalkozik továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó jogügyletekkel 

 • az ingatlanok megvásárlása előtt a jogi átvilágítási feladatok elvégzése,
 • az ingatlan adásvételi, csere és ajándékozási bérleti, használati, haszonbérleti stb. szerződések elkészítése,
 • ingatlan átruházásokhoz, társasházak alapító okiratának elkészítése, ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó adó- és illeték tanácsadás.

 

Családjog:

 • élettársi és házassági vagyonjogi szerződések készítése,
 • házastársi vagyonközösség megszüntető szerződések készítése,
 • házassági bontóperekben (válóper) képviselet,
 • tanácsadás.

Öröklési jog:

 • Jogi képviselet a hagyatéki eljárás során, illetőleg egyéb peres és nemperes eljárásban.
 • Végintézkedés tétele esetén   a kívánt okirat és a végrendelet elkészítése
 • Szerződések és egyéb jognyilatkozatok megszerkesztése illetve véleményezése.

Dolgozzunk együtt, írjon nekünk